Zastępstwa za p. E. Mucha- Dziwiszek od 07- 08.01. 2019r

Poniedziałek,

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

5

III G

zaj. kor- komp., p. A Trzpil, zajęcia z dnia 11.01 

6

VI

zw. do domu

7

VI

zw. do domu

Wtorek,

 

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

1

III G i VI

zw. do domu

2

VI

matematyka, p. K. Wesołowska zajęcia z lekcji 1

3

----

 

4

V

matematyka, p. K. Wesołowska

Zastępstwa za p. E. Głowacką od 02- 04.01. 2019r

Środa,

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

1

III z I

edukacja wczesnoszkolna, p. E. Wojda c. M.

2

III z I

edukacja wczesnoszkolna, p. E. Wojda c. M.

3

III z I

edukacja wczesnoszkolna, p. E. Wojda c. M.

4

Log kl III

religia, p. M. Ostałowska

5

III z I

religia, p. M. Ostałowska

6

Log z I

edukacja wczesnoszkolna, p. E. Wojda

Czwartek,

 

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

2

III z II

edukacja wczesnoszkolna, p. E. Wojda

3

III z II

edukacja wczesnoszkolna, p. E. Wojda

4

III, II i I

w-f, p. E. Wojda

Zastępstwa za p. E. Mucha- Dziwiszek od 02- 04.01. 2019r

Środa,

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

4

V z IV

zaj. biblioteczne, p. I. Gugała

5

VI z V

plastyka, p. I. Król

6

III G

zw. do domu

7

III G

zw. do domu

Czwartek,

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

4

VI z V

przyroda, p. U. Skwarek

5

III G

Zajęcia z wychowawcą, p. U. Skwarek lekcja z dnia 02.01.2019r.

6

V

zw. do domu

7

V

zw. do domu

Piątek,

 

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

4

V z IV

matematyka, p. K. Wesołowska

5

VI

zaj. biblioteczne, p. I. Gugała

6

III G

wdż, p. I. Gugała z lekcji 8

7

V

zw. do domu

Zastępstwa za p. S. Kosińską od 02- 04.01. 2019r

Środa,

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

1

VII

zw. do domu

2

VII

zw. do domu

3

VIII

historia, p. I. Król

4

IV

zaj. biblioteczne, p. I. Gugała

5

IV

przyroda, p. I. Gugała

Czwartek,

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

5

VIII

Informatyka, p. L. Kostyra z lekcji 7

6

IV

wdż, p. I. Gugała z lekcji 7

7

VII

zw. do domu/ kl. IV i VIII zw. do domu/

Piątek,

 

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot / nauczyciel

2

VIII

Zaj. kor.- komp., p. A. Trzpil z lekcji 7

3

VIII z III G

Religia, p. M. Ostałowska

4

VII z VIII

w-f, p. L. Kostyra

5

-------

------------

6

IV

zw. do domu

            Stefanów,  dn.  25.05.2018

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie

[           pieczęć            ]                     

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa w Stefanowie, Stefanów 108, 08-430 Żelechów, tel. 25 629 05 71.

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-md@tbsiedlce.pl.

Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych oraz innych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy Prawo Oświatowe i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Szkole Podstawowej w Stefanowie, podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Stefanowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

·        dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

·        żądania ich sprostowania,

·        usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres iod-md@tbdsiedlce.pl.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Stefanowie, Stefanów 108, 08-430 Żelechów. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

 

 

Ireneusz Biernacki

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie w roku szkolnym 2018/2019, które muszą zakupić rodzice

KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 4

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Miejsca pełne BOGActw + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

 

KLASA V ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 5

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Spotkania uBOGAcające + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

KLASA VI ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 6

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Przemienieni przez Boga + zeszyt ćwiczeń

red. Z. Marek

WAM

KLASA VII ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

red. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność

 

KLASA VIII ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

red. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

 

KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Chodźmy razem

red. W. Kubik

WAM

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ (3 lub4) Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW ZAPEWNIA SZKOŁA W RAMACH DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ROK SZKOLNY 2018/ 2019

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

KLASA „0”

Wychowanie przedszkolne

Olek i Ada

Iwona Fabiszewska Klaudia Wilk Wiesława Żaba-Żabińska

MAC Edukacja

Religia

Jezus mnie kocha

red. S. Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz

Język angielski

New English Adventure Starter

Regina Raczyńska Cristiana Bruni

Pearson

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Żyjemy w Bożym świecie

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele

A. Banaszak

E. Burakowska

A. Burdzińska

J. Dymarska

A. Kamińska

R. Kamiński/

Dotacja MEN

WSiP

Język angielski

New English Adventure 2

Viv Lambert

Anne Worall/

Dotacja MEN

Pearson

Religia

Idziemy do Jezusa

red. E. Kondrak

J. Czerkawski

Jedność

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa + zeszyt ćwiczeń

red. W. Kubik

WAM

 

 Podręczniki do Wychowania Przedszkolnego zostaną zakupione przez rodziców w porozumieniu z nauczycielem po rozpoczęciu roku szkolnego

 

 

Uwaga Rodzice

INFORMACJA

 

Na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 ochronie danych osobowych informuję że:

1.    administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie, Stefanów 108, 08-430 Żelechów;

2.    administratorem bezpieczeństwa informacji / inspektorem ochrony danych jest Stefan Książek. oraz jego zespół IOD (e‑mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl);

3.    dane osobowe Pani/Pana i dziecka będą przetwarzane:

a.      w celu spełnienia obowiązku ustawowego administratora danych,

b.     na podstawie udzielonej zgody;

4.    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą:

a.     odbiorcy ustawowo uprawnieni;

b.    organ prowadzący - Gmina Żelechów, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie, organizatorzy konkursów i olimpiad, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, biura podróży i organizatorzy wycieczek, ośrodki sportu
i rekreacji - na podstawie udzielonej zgody;

5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania albo wygaśnięcia podstawy prawnej albo odwołania zgody;

7.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania opartego na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

9.     w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia zainstalowano monitoring obejmujący teren wokół szkoły i wewnątrz budynku.